Hạt Cape May

CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

CƠ HỘI CHO THUÊ

QUYỀN SỞ HỮU  NHỮNG CƠ HỘI

logo.jpg

thành phố biển
Thị trường bình dân
Hiện đang có sẵn

Upper Twp. Logo.jpg

Thị trấn Thượng
Thị trường bình dân 
Hiện đang có sẵn

 

GIỚI HẠN THU NHẬP NĂM 2021

Region 6.png

 

Thu nhập vừa phải là từ 80 đến 50 phần trăm thu nhập trung bình.

Thu nhập thấp là 50 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.

Thu nhập rất thấp là 30 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.