Hạt Hunterdon

CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

CƠ HỘI CHO THUÊ

QUYỀN SỞ HỮU  NHỮNG CƠ HỘI

 

GIỚI HẠN THU NHẬP NĂM 2021

Income_Limits_2021%252520Region%2525203_

 

Thu nhập vừa phải là từ 80 đến 50 phần trăm thu nhập trung bình.

Thu nhập thấp là 50 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.

Thu nhập rất thấp là 30 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.