Hạt Middlesex

CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

CƠ HỘI CHO THUÊ

QUYỀN SỞ HỮU  NHỮNG CƠ HỘI

c0ad495defa3cf5c695809aa3f74d7dbc-f39815
 

GIỚI HẠN THU NHẬP NĂM 2021

Income_Limits_2021 Region 3.jpg

 

Thu nhập vừa phải là từ 80 đến 50 phần trăm thu nhập trung bình.

Thu nhập thấp là 50 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.

Thu nhập rất thấp là 30 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.