Hạt Salem

CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

CƠ HỘI CHO THUÊ

CƠ HỘI SỞ HỮU

house.jpg
 

GIỚI HẠN THU NHẬP

Region 6 Income Limits 2019.JPG

 

Thu nhập vừa phải là từ 80 đến 50 phần trăm thu nhập trung bình.

Thu nhập thấp là 50 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.

Thu nhập rất thấp là 30 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.