CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

Hạt Mercer

CHO THUÊ & ĐỂ BÁN

CƠ HỘI CHO THUÊ

CƠ HỘI SỞ HỮU

 
Prince 1.jpg

GIỚI HẠN THU NHẬP

Income_Limits_2021 Region 4.jpg

 

Thu nhập vừa phải là từ 80 đến 50 phần trăm thu nhập trung bình.

Thu nhập thấp là 50 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.

Thu nhập rất thấp là 30 phần trăm hoặc ít hơn thu nhập trung bình.